Archief van: maart 2016


Manege, een stedelijke ontwikkeling?

ladderHet verplaatsen van een bestaande manege naar een nieuwe locatie, is een stedelijke ontwikkeling waarop de Ladder voor duurzame verstedelijking van toepassing is, zo oordeelde de Afdeling op 24 februari jl. In die uitspraak ging het over een omgevingsvergunning strijdig gebruik verleend door het college van B&W van de gemeente Hillegom voor het oprichten van een bestaande manege op een nieuwe locatie binnen de gemeente met een horecavoorziening, twee binnenrijbakken en zes buitenrijbakken met een bruto vloeroppervlak van 4.917 m3.

(meer…)

Verklaring van geen bedenkingen: bedenk goed wat je wil regelen

BoekenDe Afdeling heeft eerder in haar uitspraak van 27 augustus 2014 geoordeeld dat niet mag worden besloten dat een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo nooit is vereist, voor gevallen waarin wordt afgeweken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo. Artikel 6.5 van het Bor staat hier aan in de weg. Dat artikel bepaalt dat categorieën mogen worden aangewezen waarvoor geen verklaring is vereist. In haar uitspraak van 9 maart jl. oordeelt de Afdeling dat het wel is toegestaan artikel 6.5 van het Bor zo uit te leggen dat geen verklaring nodig is, tenzij zich een bepaalde categorie gevallen voordoet. (meer…)