Archief van: maart 2016


Internetconsultatie concept Aanvullingswet bodem Omgevingswet

bodemVandaag is het ontwerp Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet) gepubliceerd. Tot en met 17 mei 2016 kunnen belangstellenden een reactie geven op de ontwerp aanvullingswet en de daarbij behorende memorie van toelichting.

(meer…)

Onderzoek naar actualiteit m.e.r.-beoordelingsbesluit

oiXdGPkOp 17 februari jl. heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld dat de huidige aanvraag voor een omgevingsvergunning ten behoeve van het uitbreiden van een varkenshouderij te zeer afwijkt van het initiatiefplan van enkele jaren geleden. Het college had om die reden moeten onderzoeken of de ontwikkelingen in de directe omgeving van de inrichting een nieuwe m.e.r.-beoordeling nodig maken. Nu het college dat heeft nagelaten dient een nieuw besluit genomen te worden. De rechtbank lijkt met deze uitspraak aan te sluiten bij de jurisprudentie van de Afdeling ten aanzien van de actualiteitsvereisten bij een al gerealiseerde MER. Dit komt het systeem en de doelstellingen van de m.e.r.-procedure ten goede.

(meer…)

Interventiewaarde asbest niet bepalend voor invulling zorgplicht artikel 17.1 Wm

asbestos-1522143-640x480De interventiewaarde bodemsanering voor asbest van 100 mg/kg d.s uit de Circulaire bodemsanering kan naar het oordeel van de Afdeling niet bepalend zijn voor de vraag of is voldaan aan de zorgplicht ex artikel 17.1 lid 1 Wet milieubeheer (Wm). Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 februari 2016.

(meer…)

Verslag van een algemeen overleg over de Omgevingswet gepubliceerd

SeagulVandaag, donderdag 17 maart 2016, is door de Tweede Kamer het verslag gepubliceerd van een algemeen overleg over de aankomende Omgevingswet. Tijdens dit overleg van 21 januari jl. hebben de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu (I&M) en Minister Schultz van Haegen van het ministerie van I&M een aantal belangrijke punten omtrent de Omgevingswet besproken.

(meer…)