Archief van: januari 2015


Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet

rapport RIVMDe inwerkingtreding van de Omgevingswet is thans voorzien in 2018. Met de Omgevingswet wordt de besluitvorming over projecten in de leefomgeving vereenvoudigd en versneld.

De afgelopen decennia is in de wet- en regelgeving een waar woud aan normen als beleidsinstrument geformuleerd. Deze normen sturen het handelen bij overheden bij het maken van beleid, het verlenen van vergunningen en het nemen van maatregelen. Het wetgevingsproces rond de Omgevingswet vormt een mooi moment om deze normen eens nader tegen het licht te houden. (meer…)

Instructieregels en instructies: een vinger in de pap houden

stadsontwikkelingHet wetsvoorstel Omgevingswet gaat uit van de opvatting dat de zorg voor de fysieke leefomgeving in de eerste plaats bij de gemeenten ligt en, waar het gaat om het waterbeheer, bij de waterschappen. De provincies en het Rijk kunnen in bepaalde gevallen wel voorwaarden stellen aan de taak- of bevoegdheidsuitoefening van decentrale overheden. De provincies en het Rijk hebben de bevoegdheid tot het stellen van instructieregels en kunnen een instructie geven via een instructiebesluit. (meer…)

Een ideaal in waarden

grassDe Omgevingswet introduceert een nieuw begrip: omgevingswaarden. Omgevingswaarden zijn maatstaven voor de gewenste staat of kwaliteit, de toelaatbare belasting door activiteiten of de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen voor de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan. Hierbij gaat het om meetbare of berekenbare eenheden of andere objectieve termen. Met de Omgevingswet wordt het voor het Rijk, provincies en gemeenten mogelijk om omgevingswaarden in respectievelijk een AMvB, de omgevingsverordening of het omgevingsplan vast te stellen. (meer…)

Tegemoetkoming in planschade: is een woonboot een onroerende zaak

woonboot2Op 14 januari 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak gewezen over de definitie van een ‘onroerende zaak’ in artikel 6.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijk ordening (Wro). Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening in 2008 is de wettelijke regeling voor tegemoetkoming in planschade ingevolge artikel 6.1, eerste lid, Wro beperkt tot schade door inkomensderving en waardedaling van een onroerende zaak. Het voorheen geldende wettelijke regime voor planschade, opgenomen in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), kende een dergelijke beperking niet.

(meer…)

Een sneller en beter projectbesluit

overpassComplexe ruimtelijke projecten die een publiek belang dienen, zullen onder de Omgevingswet door het Rijk, de provincies en de waterschappen voorbereid worden door middel van een projectbesluit. Met dit instrument wordt een slagvaardige procedure geboden. Het voorgestelde projectbesluit zal het huidige systeem op verschillende punten wijzigen. (meer…)