Archief van: februari 2015


Luchtkwaliteit beoordelen bij plattelandswoningen

farmIn het buitengebied is het altijd zoeken naar een goede balans tussen agrarische en niet-agrarische functies. Op woensdag 4 februari 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die deze puzzel nog een stukje moeilijker maakt. De boosdoener is zoals zo vaak: de luchtkwaliteit. (meer…)

Onteigening: de Hoge Raad oordeelt over artikel 62 lid 2 onteigeningswet

dunesIn deze zaak had het Waterschap Scheldestromen de vervroegde onteigening gevorderd van een aantal percelen toebehorend aan de eisers tot cassatie, zulks ter realisering van het kustversterkingsplan “Nolle-Westduin” in Vlissingen, een plan als bedoeld in art. 7 van de inmiddels ingetrokken Wet op de waterkering. Deze percelen waren ter onteigening aangewezen op grond van artikel 62 onteigeningswet (Ow). In de onteigeningsprocedure betoogden de eigenaren dat het Koninklijk Besluit tot onteigening in strijd met het recht tot stand was gekomen. (meer…)

De afwijkactiviteit: eenvoudig maar onzeker

GraafmachineOp grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan in een bestemmingsplan worden bepaald dat bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van een voorschrift uit een bestemmingsplan. Deze ‘binnenplanse omgevingsvergunning’ wordt in de Omgevingswet niet overgenomen. De Minister heeft er voor gekozen enkel een ‘buitenplans vergunningstelsel’ voor een afwijkactiviteit op te nemen in de Omgevingswet. (meer…)