Archief van: januari 2015


Tegemoetkoming in planschade: is een woonboot een onroerende zaak

woonboot2Op 14 januari 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak gewezen over de definitie van een ‘onroerende zaak’ in artikel 6.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijk ordening (Wro). Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening in 2008 is de wettelijke regeling voor tegemoetkoming in planschade ingevolge artikel 6.1, eerste lid, Wro beperkt tot schade door inkomensderving en waardedaling van een onroerende zaak. Het voorheen geldende wettelijke regime voor planschade, opgenomen in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), kende een dergelijke beperking niet.

(meer…)

Een sneller en beter projectbesluit

overpassComplexe ruimtelijke projecten die een publiek belang dienen, zullen onder de Omgevingswet door het Rijk, de provincies en de waterschappen voorbereid worden door middel van een projectbesluit. Met dit instrument wordt een slagvaardige procedure geboden. Het voorgestelde projectbesluit zal het huidige systeem op verschillende punten wijzigen. (meer…)

Het arrest Briels over mitigerende en compenserende maatregelen: hoe nu verder?

blad met beestIn 2014 is door het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) een belangrijke uitspraak gedaan over de uitleg van mitigerende en compenserende maatregelen: het arrest Briels. In afwachting van dit arrest zijn veel zaken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) aangehouden. Op dit moment druppelen langzaam de eerste uitspraken binnen. In dit blogbericht worden de gevolgen van het arrest Briels voor de Nederlandse jurisprudentie besproken. (meer…)

Een eerste stap op de ladder voor duurzame verstedelijking: actuele regionale behoefte?

ladder5De ladder voor duurzame verstedelijking, vastgelegd in artikel 3.1.6, tweede lid van het Bro, kan een struikblok vormen bij het vaststellen van ruimtelijke plannen. Voordat aan de eerste trede wordt toegekomen, moet worden bepaald of sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Als dat aan de orde is, dan moet een eerste stap op de ladder worden gezet. Bij de eerste trede gaat het om de beoordeling of er een concrete, actuele regionale behoefte bestaat aan de voorgenomen ontwikkeling. Hoe wordt dit bepaald? (meer…)

Willem Braams, Edward Brans en Katrien Winterink in het tijdschrift Bodem over WKO en gebiedsgericht grondwaterbeheer

grondwater2In het decembernummer van het tijdschrift Bodem is een artikel verschenen van Willem Braams, Edward Brans en Katrien Winterink, geschreven in samenwerking met Jan Frank Mars (Rijkswaterstaat Leefomgeving/ Bodem+) en Marcel Herms (gemeente Utrecht), met de titel: ‘Uitdagingen voor WKO in gebiedsgericht grondwaterbeheer. Worden alle mogelijkheden voldoende benut?’ (meer…)