Archief van: mei 2014


Tweede kamer stemt in met wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

koeien in weilandOp 24 april 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aangenomen. Het wetsvoorstel voorziet in de wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 om de invoering van de PAS mogelijk te maken. Het doel van de PAS is tweeledig: enerzijds het realiseren van de instandhoudingsdoelen voor de Nederlandse Natura 2000-gebieden en anderzijds het creëren van ruimte economische ontwikkeling. (meer…)

Zevende tranche Crisis- en herstelwet in werking getreden

hijskraanOp 15 mei jl. is de zevende tranche van de Crisis- en herstelwet in werking getreden. In deze tranche krijgen negen gemeenten de mogelijkheid om te gaan experimenteren met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan, vergelijkbaar met een omgevingsplan zoals voorzien in de toekomstige Omgevingswet. Ook worden de haven- en industriegebieden Oosterhoorn Delfzijl en Eemshaven Eemsmond aangewezen als ontwikkelingsgebied. (meer…)

Nota beantwoording Visie Ruimte en Mobiliteit provincie Zuid-Holland gepubliceerd

business foldersOp 22 april jl. hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland de Nota van Beantwoording met betrekking tot de Visie Ruimte en Mobiliteit vastgesteld. In deze Nota van Beantwoording geven GS hun reactie op de ingediende zienswijzen op de ontwerpdocumenten van de Visie Ruimte en Mobiliteit.

De provincie heeft de taak om op (boven)regionaal niveau te sturen op de inrichting en de ruimtelijke kwaliteit van de schaarse ruimte in Zuid-Holland. Hiermee werkt zij aan een aantrekkelijke leefomgeving en een goede internationale concurrentiepositie. (meer…)

Aanwijzingsbesluit Meijendel en Berkheide deels vernietigd door Afdeling bestuursrechtspraak

duinenOp 23 april jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak beslist op de beroepen die waren ingediend tegen het besluit tot aanwijzing van het gebied Meijendel & Berkheide (een gebied tussen Den Haag en Katwijk) als speciale beschermingszone in de zin van de Habitatrichtlijn. Daarmee is het gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. Het aanwijzingsbesluit is voor wat betreft de begrenzing van het noordoostelijke deel van het gebied vernietigd. Binnen 12 weken dient de Staatssecretaris van Economische Zaken een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Gedurende die periode valt het noordoostelijke deel van het Vlaggeduin bij Katwijk wel onder het regime van de Natuurbeschermingswet 1998. (meer…)

Wat doe ik met mijn bestaande tunnel?

tunnelAls advocaat met een voorliefde voor infrastructuur en technische kwesties, heb ik een zwak voor tunnels. Of het nu een dubbeldekstunnel is, een “combi-tunnel” of een landtunnel, het is voor mij elke keer weer letterlijk en figuurlijk een kunstwerk. En dan zijn het op juridisch vlak ook nog eens spannende tijden, in ieder geval voor wegtunnels. Sinds 1 juli 2013 is er de ‘nieuwe Warvw’. Nieuwe regels over tunnelveiligheid waar wij in de praktijk een weg in moeten vinden. (meer…)