Archief van: juni 2014


Onteigening: dagvaarden overleden eigenaar

LandbouwgebiedIn de procedure die leidde tot het arrest van de Hoge Raad van 26 juni 2014 had de gemeente zowel de overleden eigenaar (die ook als zodanig in het Koninklijk Besluit was vermeld als rechthebbende) als de erfgenaam van de overleden eigenaar gedagvaard en gevorderd de vervroegde onteigening uit te spreken. De erfgenaam beriep zich op niet-ontvankelijkheid van de gemeente omdat de gemeente had verzuimd de rechtbank te verzoeken een ‘derde’ in de zin van artikel 20 onteigeningswet (Ow) te benoemen.

(meer…)

Succesvolle inzet artikel 55b Wet bodembescherming bij Polder Stededijk

BodemverontreinigingDe voormalige stortplaats Polder Stededijk te Dordrecht maakt onderdeel uit van de Polder Stededijk en is gelegen op een eiland nabij Dordrecht in de Sliedrechtse Biesbosch. In de periode 1962 – 1983 is hier afval gestort door onder meer de petrochemische industrie. De hierdoor ontstane bodemverontreiniging dient vanwege de verspreidingsrisico’s met spoed te worden gesaneerd. Ondanks vele besprekingen met de eigenaar is de eigenaar niet overgegaan tot sanering. De inzet van het bestuursrechtelijk instrumentarium van de Wet bodembescherming heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Polder voor een symbolisch bedrag is verkocht aan de gemeente Dordrecht die de sanering nu zelf ter hand neemt. (meer…)