Archief van: oktober 2014


Richtlijn maritieme ruimtelijke planning

booreilandVoor een goede ruimtelijke ordening op zee moet voortaan voldaan worden aan Europese minimumeisen voor maritieme ruimtelijke ordeningsplannen en kustbeheerstrategieën. Door deze minumumeisen wordt een gecoördineerde of geïntegreerde aanpak en effectieve grensoverschrijdende samenwerking voor ruimtelijke ordening op zee bewerkstelligd. De grensoverschrijdende effecten van de plannen en strategieën in het betreffende zeegebied en gerelateerde kustzones kunnen dan beter worden geïdentificeerd. Deze minimumeisen volgen uit de nieuwe Europese Richtlijn tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning. Afgelopen maand zijn de laatste stappen in de procedure voltooid. Het is nu aan de Nederlandse wetgever om de Richtlijn te implementeren in nationale regelgeving. (meer…)

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

windmolen op zeeOp 9 oktober 2014 is de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee (RSV WoZ) bekend gemaakt. De RSV WoZ wijst twee gebieden aan – ‘Hollandse Kust’ en ‘Ten Noorden van de Waddeneilanden’ – waar grootschalige offshore windenergie in de Noordzee mogelijk is. Het Kabinet heeft deze twee gebieden aangewezen omwille van een ruimtelijke spreiding van windenergie over de Noordzee waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van het windfront. (meer…)

Wijziging Besluit omgevingsrecht per 1 november a.s.

meetlintOp 1 november a.s. treedt het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking. Het besluit is gericht op het wegnemen van een aantal knelpunten binnen het omgevingsrecht. Twee wijzigingen springen in het oog. Het betreft het verruimen van de mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen in het achtererfgebied en de wijzigingen met betrekking tot het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. (meer…)

Hypotheekhouder is geen belanghebbende in de administratieve onteigeningsprocedure

flat in twee handenHet Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in zijn arrest van 5 augustus 2014 bepaald dat een hypotheekhouder geen belanghebbende is de administratieve onteigeningsprocedure. Deze uitspraak is het vervolg op het vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland van 14 augustus 2013, dat tot veel onzekerheid heeft geleid, omdat de Kroon alsnog weigerde om de hypotheekhouder als belanghebbende te zien (eerder besproken op dit blog). Het hof denkt anders over de kwestie en vernietigt het vonnis van de rechtbank. (meer…)

Het Deltaprogramma 2015 – De beslissingen om Nederland veilig en leefbaar te houden

pijlers brug rivierOp Prinsjesdag heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het Deltaprogramma 2015 (DP2015) gepresenteerd. De basis van het DP2015 zijn de nationale ‘deltabeslissingen’. Deze zijn per regio vertaald in concrete gebiedsgerichte ‘voorkeursstrategieën’. Vier jaar lang hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen er, onder regie van de Deltacommissaris, aan gewerkt. Het resultaat is het kompas voor het werk aan onze delta tot 2050. (meer…)