Archief van: december 2014


Tunnelvisie

LS column tunnels_21 mei 2019 lijkt ver weg, maar dat is het niet voor de provincies en gemeenten die in hun hoedanigheid van tunnelbeheerder in het gelukkige bezit zijn van een of meer oude tunnels. Want die moeten voor die datum gerenoveerd zijn en voldoen aan de wettelijk vastgelegde veiligheidsnorm. En dan is 4 jaar ineens heel weinig. Bij de renovatie van een bestaande tunnel komt namelijk veel kijken, technisch, maar ook juridisch. En de wetgever helpt in zoverre niet erg mee, dat de tunnelveiligheidswetgeving bijna niks regelt over renovatie. Behalve die datum van 1 mei 2019 zegt de wet eigenlijk maar een ding, namelijk dat na een wezenlijke wijziging een openstellingsvergunning nodig is. En daar knelt meteen al de schoen. (meer…)

Kritische Depositie Waarde (KDW) stikstof niet heilig volgens Raad van State

koeien in weilandDe enkele omstandigheid dat de achtergronddepositie van stikstof de kritische depositiewaarde overstijgt, betekent nog niet dat een habitattype niet tot ontwikkeling kan komen. Dat is een belangwekkende overweging in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 november 2014 inzake de zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Een nuance ten opzichte van eerdere jurisprudentie? (meer…)

De ladder voor duurzame verstedelijking: nieuwe stedelijke ontwikkeling?

ladder5Het is van belang om bij de vaststelling van bestemmingsplannen e.d. de ladder voor duurzame verstedelijking juist toe te passen. Maar voordat daaraan wordt toegekomen, moet worden bezien of de ladder wel van toepassing is.

Dat hangt af van de vraag of wordt voorzien in een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De uitleg van dit begrip roept vaak nog de nodige vragen op. Hoe moet nu worden bepaald of een ontwikkeling ook daadwerkelijk een nieuwe stedelijke ontwikkeling is in de zin van artikel 3.1.6, tweede lid Bro? Op 5 november jl. oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat ten onrechte in de plantoelichting niet was ingegaan op de ladder voor duurzame verstedelijking omdat de betreffende ontwikkeling waar het besluit in voorzag wel degelijk als nieuwe stedelijke ontwikkeling had moeten worden aangemerkt. (meer…)

Hinder fietspad leidt tot waardevermindering van het overblijvende na onteigening

fietspadDe rechtbank Noord-Holland heeft in zijn vonnis van 9 juli 2014 bepaald dat hinder als gevolg van de aanleg van een fietspad op een onteigend stuk grond mee moet worden genomen in de schadeloosstelling. Ter discussie stond of er sprake was van waardevermindering van het overblijvende door hinder ten gevolge van gebruik van het aan te leggen fietspad op het onteigende, hinder door gebruik van een aan te leggen viaduct en hinder als gevolg van omlegging van de A9. (meer…)