Archief van: maart 2014


Stikstofdepositie blijft struikelblok in het landelijk gebied

koeien in weilandDe stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in Nederland is hoog, vaak te hoog. Dat vormt een obstakel voor de oprichting of uitbreiding van veehouderijen. Eerder was daar op bloggebiedsontwikkeling al aandacht voor. Woensdag 19 maart jl. haalde het onderwerp opnieuw de ‘voorpagina’ van de Raad van State-website. Alle reden dus voor een deel 2. Het onderwerp deze keer: de stikstofdepositiebank. (meer…)

Alle kanten op

Liesbeth hardlopen 2Wij willen graag alle kanten op kunnen. En voor een bouwer is dat niet anders. Toch blijken ruimtelijke besluiten als bestemmings- en inpassingsplannen vaak te benauwend. Innovatieve ideeën van bouwers stuiten af op krappe bestemmingsvlakken, traditionele uitmeetbepalingen en te precieze planregels. De planologisch toegestane extra meter voorziet net niet in die slim bedachte bouwfasering. De verdiepte ligging, die ineens financieel tot de mogelijkheden behoort, lukt niet met de in het besluit voorgeschreven maaiveldligging. Een boortunnel kan goedkoper en daardoor zelfs langer wat in het belang is van de omgeving. Het besluit voorziet echter in een kortere afgezonken tunnel. Op die manier kan niet worden geprofiteerd van de creativiteit van de markt. En dat is zonde.

Voor u als bouwer is het goed te weten dat ruimtelijke besluiten flexibeler kunnen dan in de praktijk vaak het geval is. Het hoeft geen ‘maatpak’ om een vooraf volledig uitgedetailleerd werk te zijn. (meer…)

Wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) vormt wettelijke basis omgevingsdiensten

LandbouwgebiedSinds enige tijd worden de milieutaken van gemeenten en provincies uitgevoerd door Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s), ook wel omgevingsdiensten genoemd. De omgevingsdiensten verlenen omgevingsvergunningen voor milieuactiviteiten aan bedrijven en zien erop toe dat bedrijven de regels uit die vergunning en de Wet milieubeheer naleven. Daarnaast zorgen de omgevingsdiensten ervoor dat in ruimtelijke plannen van gemeenten aandacht wordt besteed aan milieuaspecten. Ten slotte dragen de omgevingsdiensten bij aan de beperking van overlast als gevolg van geluid, luchtverontreiniging en geur. Kortom, de omgevingsdienst biedt binnen het werkgebied één loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Onlangs is het Wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) – het wetsvoorstel VTH – bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel legt een wettelijke basis onder de omgevingsdiensten. (meer…)

Dier in het vizier: de huismus

Huismus 2Het komt regelmatig voor: er woont een huismus onder een dakpan van een huis dat moet wijken voor een nieuwbouwproject. En ook al tjilpt dit kleine grijs/bruine vogeltje nog zo vrolijk, blij wordt u er niet van als u dit beestje in het vizier krijgt. Toch hoeft de aanwezigheid van dit vrolijke vogeltje niet het einde van uw project te betekenen. In deze rubriek wil ik u laten zien dat de aanwezigheid van een op grond van de Flora- en faunawet beschermde diersoort niet het einde van uw project hoeft te betekenen. Er zijn vaak diverse oplossingen mogelijk waarbij de belangen van het dier prima in acht worden genomen. Elke maand bespreek ik een dier. In deze eerste editie staat de huismus centraal. (meer…)

Onteigende kan verwachtingswaarde hebben, ook als het niet behoort tot een complex

weilandDe waarde van het onteigende wordt mede bepaald door de verwachting over een bestemmingswijziging van het onteigende. Die verwachting kan bestaan als er een verwachte bestemmingswijziging is van omringende of aanliggende gronden. Dit geldt volgens de Hoge Raad ook als het onteigende geen onderdeel uitmaakt van een complex waartoe mede de omringende of aanliggende gronden behoren. (meer…)