Archief van: oktober 2013


Naleven procedurele voorschriften in de administratieve onteigeningsprocedure van essentieel belang, ook in de gerechtelijke procedure

business foldersDat het naleven van de procedurele eisen in de administratieve onteigeningsprocedure van groot belang is, mag inmiddels bekend zijn. Dat het niet naleven van een procedureel voorschrift in de administratieve procedure ook pas later in de gerechtelijke procedure fataal kan blijken, is echter minder bekend. Een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland toont echter aan dat dit wel het geval is.

(meer…)

Rechter zet streep door de Beleidsregel trillinghinder spoor

spoorrailsDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt in een tweetal uitspraken van 2 oktober 2013 dat de Beleidsregel trillinghinder spoor de noodzakelijke elementen mist om als beoordelingskader te kunnen dienen. Daarom mocht de minister de beleidsregel niet als uitgangspunt nemen bij beoordeling van trillinghinder als gevolg van de tracébesluiten ‘Sporen in Arnhem 2012’ en ‘Sporen in Utrecht 2012 deeltracé Utrecht Centraal-Houten’. (meer…)

Duurzame ontwrichting van voorzieningenniveau bij vestiging nieuwe detailhandel

winkelwagenOp 18 september 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een uitspraak gedaan waarin een koerswijziging met betrekking tot duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau bij vestiging van nieuwe detailhandel is ingezet. Met deze koerswijziging wordt de vaste lijn die de Afdeling tot nu toe hanteerde, aangescherpt. (meer…)

Nieuwe basisschool langs A2: ouder van leerling is belanghebbende bij besluit hogere waarden geluid

krijt schoolbordTen behoeve van het bestemmingsplan ‘Brede School Maasbracht’ zijn hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting ingevolge de Wet geluidhinder vastgesteld. Daardoor kunnen kinderen die in de toekomst naar die basisschool gaan, worden blootgesteld aan hoge geluidbelastingen. Een ouder van een van de leerlingen van de school stelt daarom tegen het besluit hogere waarden beroep in. Het college is van mening dat het beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat de ouder niet als belanghebbende bij het bestreden besluit kan worden aangemerkt. Het college voert in dat verband aan dat de ouder op een afstand van ongeveer 750 meter van de locatie waar de school is voorzien woont en geen zicht heeft op die locatie. De Afdeling verwerpt dit verweer in een uitspraak van 26 juni 2013. (meer…)