Gedogen of onteigenen? Oppervlakte-eis ook bij tijdelijke gedoogplicht?

blog_omgevingsrechtDe Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 24 juni 2015 uitspraak gedaan over een opgelegde gedoogplicht op grond van artikel 5.24 van de Waterwet. Jurisprudentie over dit artikel is schaars. Daarom is het bespreken van deze uitspraak de moeite waard. Lees verder…

Edward Brans in Energy Society Magazine (ENSOC) en Asbestmagazine

mf6zd96In Energy Society Magazine (ENSOC) is een artikel verschenen van Edward Brans met als titel “Warmtevisie baant weg voor energietransitie”. Ook heeft hij in het Astbestmagazine een artikel gepubliceerd.

Lees verder…

Bevoegd gezag vvgb bij windturbineparken: AbRvS biedt duidelijkheid!

blog_omgevingsrecht_windturbineDoor Robin Aerts en Laura van der Meulen

Voor het oprichten van windturbines is vaak een omgevingsvergunning strijdig gebruik (strijd met het bestemmingsplan) nodig. De vraag rijst welk bestuursorgaan bevoegd is om  de benodigde verklaring van geen bedenkingen (vvgb) te verlenen. Op 19 augustus jl. heeft de Afdeling  in een juridisch interessante uitspraak duidelijkheid geboden op dit punt. Lees verder…

Let op! – Tijdelijke Regeling energie-efficiëntie

oil-refinery-1239476Op 10 juli 2015 is een Tijdelijke (ministeriële) Regeling in werking getreden, die voorziet in de implementatie van de artikelen 8 en 14 van de Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie. Hiermee wordt een stap gezet naar het behalen van het Europese streefdoel van 20% energiebesparing op het energieverbruik in 2020. Deze relatief onbekende regeling kan voor bedrijven een grote impact hebben. De Tijdelijke Regeling brengt zelfs verplichtingen met zich mee, die vóór 5 december 2015 uitgevoerd moeten zijn. Aanleiding genoeg om in dit blogbericht stil te staan bij de werking van deze Tijdelijke Regeling. Lees verder…

Raad van State vraagt conclusie aan staatsraad advocaat-generaal over correctie op relativiteitsvereiste

nprPVY0De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal mr. Widdershoven over de toepassing van het relativiteitsvereiste.

Lees verder…

Artikel 13 Wbb en het nemen van maatregelen om bodemverontreiniging te voorkomen

o2jSwfgDe rechtmatigheid van een onherroepelijk handhavingsbesluit kan niet aan de orde komen in de procedure tegen het besluit tot invordering van een op basis van dat handhavingsbesluit verbeurde dwangsom. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 augustus 2015.

Lees verder…

Vergunningverlening onder de Waterwet: wat zijn waterstaatkundige belangen?

Door Aart Jan van der Ven en Moniek Heerings

nuuhFn2De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft recent twee interessante uitspraken gewezen over het afwegingskader voor de verlening van een watervergunning (ABRvS 8 juli 2015, nrs. 201408882/1/A4 en 201410639/1/A4 en ABRvS 8 juli 2015, nr. 201410640/1/A4). Op grond van artikel 6.21 Waterwet kan de aanvraag voor een watervergunning alleen worden geweigerd als waterstaatkundige belangen zich tegen de verlening daarvan verzetten. De Afdeling bevestigt in de twee uitspraken van 8 juli 2015 dat deze regel strikt dient te worden toegepast.

Lees verder…

Nadere aanscherping invulling begrip één stedelijke ontwikkeling

mfXlBhsOpnieuw heeft de Afdeling zich uitgelaten over de vraag wanneer een ontwikkeling kan worden aangemerkt als een ‘stedelijke ontwikkeling’ waarop de Ladder voor duurzame verstedelijking van toepassing is. Hoewel de Afdeling vorig jaar nog oordeelde dat de ontwikkeling van 14 woningen wel degelijk een ‘stedelijke ontwikkeling’ in de zin van artikel 3.1.6, lid 2, van het Bro vormde, oordeelt de Afdeling op 22 juli jl. dat  dit zelfde aantal woningen niet een stedelijke ontwikkeling vormt. Dit, omdat de woningen niet zouden zijn aan te merken als één stedelijke ontwikkeling. Lees verder…

Waardering van de ingediende amendementen en moties op het wetsvoorstel Omgevingswet

stadsontwikkelingOp 1 juli jl. heeft Minister Schultz van Haegen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu per brief een oordeel gegeven over acht ingediende amendementen en moties op het wetsvoorstel Omgevingswet. Per amendement en motie wordt aangegeven of de Minister het daarmee eens is of het ontraadt, of dat het oordeel wordt overgelaten aan de Tweede Kamer. Lees verder…

Afdeling over drempel van 5% bij normaal maatschappelijk risico

Op 1 juli 2015 heeft de Afdeling een uitspraak gewezen over het normaal maatschappelijk risico, meer specifiek over het hanteren van een drempel van 5%. Het college had een tegemoetkoming in planschade toegekend voor de waardedaling van de woning van appellant als gevolg van woningbouw op een inbreidingslocatie. In hoger beroep betoogde appellant dat een drempel van 5% te hoog is. Gelet op dat het bouwplan deels wel en deels niet in de lijn van verwachtingen lag en de omvang van de schade fors is, dient de geleden planschade slechts voor 3% van de waarde van de woning tot het normaal maatschappelijk risico te behoren, aldus appellant. Lees verder…

De Ladder voor duurzame verstedelijking en gebiedsontwikkeling 2.0

nprPVY0

In het StAB, het jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht hebben Daniëlle Roelands-Fransen en Laura van der Meulen een artikel geschreven over de mogelijke belemmering van de Ladder voor duurzame verstedelijking voor flexibel bestemmen.

Overheden kiezen bij ruimtelijke ordening steeds vaker voor flexibele bestemmingen. Door flexibiliteitsbepalingen op te nemen in bestemmingsplannen kan makkelijker worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en trends. De overheid behoudt de regie, maar blijft meer op de achtergrond waardoor de markt tot op zekere hoogte de vrije hand krijgt. De Ladder voor duurzame verstedelijking kan echter flexibel bestemmen lastig maken. Lees verder…

Staat van Bedrijfsactiviteiten in de VNG-brochure limitatief bedoeld?

stenenBij besluit van 29 september 2014 heeft de gemeenteraad van Huizen een bestemmingsplan vastgesteld, waar appellant beroep tegen heeft ingesteld. Hij betoogt dat ten onrechte een aantal van de in zijn panden gevestigde bestaande bedrijven niet als zodanig zijn bestemd.
Lees verder…

Wet windenergie op zee in werking!

blog_omgevingsrecht_windmolen-op-zeeVandaag is de Wet windenergie op zee in werking getreden. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het realiseren van windparken op zee.

 

 

Lees verder…

Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer!

city-planning1Vandaag is de Omgevingswet aangenomen! De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd met het voorstel. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met de wet dan treedt deze naar verwachting in 2018 in werking.

Lees verder…

De Programmatische Aanpak Stikstof treedt vandaag in werking!

nVIqlCwDe Programmatische Aanpak Stikstof (kortweg: PAS) treedt vandaag (1 juli 2015) in werking. Aanleiding is de moeizame vergunningverlening voor economische activiteiten in en rond Natura-2000 gebieden door de toetsing van de effecten van deze activiteiten op de natuur. Vergunningverlening blijkt vaak lastig omdat niet kan worden aangetoond dat individuele gevallen geen significante gevolgen hebben voor de natuur.

Lees verder…