Nadere beperkingen aan teeltondersteunende voorzieningen

mLSZAPY
Bij besluit van 1 oktober 2013 heeft de raad het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg” vastgesteld. Appellanten hebben hiertegen beroep ingesteld vanwege uiteenlopende redenen, de focus zal hier voornamelijk liggen op het beroep betreffende de teeltondersteunende voorzieningen.

Lees verder…

Geurbelasting bij milieuvergunning

oiXdGPkHet college heeft aan vergunninghoudster opnieuw een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij.  Hier hebben appellanten beroep tegen ingesteld. Ze voeren, verwijzend naar een rapport van 7 april 2014 van De Roever Omgevingsadvies, aan dat het college de geurbelasting niet op juiste wijze heeft berekend.

Lees verder…

Tweede nota van wijziging Omgevingswet openbaar! De belangrijkste aanpassingen op een rij

stadsontwikkelingOp 20 mei 2015 is de “nota naar aanleiding van het nader verslag” aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze nota geeft de Regering  een algemene reactie  op het onderzoeksrapport van de Rijksuniversiteit Groningen en worden eerder gestelde vragen van de leden van de fracties beantwoord.  Voor de regering vormen het onderzoeksrapport en de vragen   aanleiding reden om op enkele belangrijke punten aanpassingen aan te brengen     in het wetsvoorstel. Daarom gaat de “nota naar aanleiding van het nader verslag” vergezeld van een tweede nota van wijziging. Lees verder…

De (on)partijdigheid van adviseurs en schadecommissies

blog_omgevingsrecht_weegschaalOp 29 april 2015 heeft de Afdeling een uitspraak gewezen over de (on)partijdigheid van de voorzitter van de schadecommissie. Door appellant was aangevoerd dat de voorzitter van de schadecommissie de schijn van partijdigheid heeft gewekt en dat om die reden de adviezen van de schadecommissie niet aan de besluitvorming ten grondslag hadden moeten worden gelegd.

Lees verder…

Intramurale zorgvoorziening, een stedelijke ontwikkeling?

LadderEen intramurale zorgvoorziening met 16 zorgeenheden kwalificeert als stedelijke ontwikkeling, zo oordeelde de Afdeling op 6 mei jl. Daarbij gaat de Afdeling in op de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden die op basis van het door de raad van de gemeente Bronckhorst vastgestelde bestemmingsplan mogelijk zijn. Of sprake is van een “stedelijke ontwikkeling” in de zin van artikel 1.1.1, eerste lid, onder i, van het Bro is van belang, omdat alleen dan de voorziene ontwikkeling moet worden getoetst aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. Lees verder…

Windturbines en gezondheidsklachten als gevolg van laagfrequent geluid: Raad van State doet richtinggevende uitspraak!

blog_omgevingsrecht_windturbineDe bouw van windturbines blijft de gemoederen bezig houden. Een van de onderwerpen die daarbij speelt betreft laagfrequent geluid. Laagfrequent geluid bevindt zich in het grensgebied tussen normaal hoorbaar en onhoorbaar geluid in de laagste frequenties (beneden de 100 Herz). In diverse procedures wordt gesteld dat laagfrequent geluid, veroorzaakt door windturbines, leidt tot gezondheidsklachten ( slaapstoornissen, moeheid en concentratieproblemen).

Hoe moet worden omgegaan met laagfrequent geluid vanwege windturbines en de vrees voor gezondheidsklachten? Op 6 mei 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) op dit punt een richtinggevende uitspraak gedaan.
Lees verder…

VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” getoetst

p5cmHAsDe VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” is een handig hulpmiddel om te komen tot een goede ruimtelijke ordening. In de VNG-publicatie zijn richtafstanden tussen milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld: een afvalverwerkingsbedrijf) en gevoelige functies (bijvoorbeeld: woningen) opgenomen. Als gevolg van jurisprudentie heeft de publicatie de status van ‘pseudo-wetgeving’ gekregen, waarvan slechts gemotiveerd kan worden afgeweken. De Afdeling bestuursrechtspraak toetst hier streng op, zo blijkt wel uit de uitspraak van 6 mei j.l. over het bestemmingsplan “Hooglanderveen en Vathorst”.  Lees verder…

Rechtsbescherming bij nadeelcompensatiebesluiten

mfu2jQgIn ieder geval totdat de Wet nadeelcompensatie in werking treedt, blijft bij beroepen tegen nadeelcompensatiebesluiten relevant of de bestuursrechter bevoegd is. Dat is doorgaans het geval indien het bestuursorgaan bij verordening de mogelijkheid heeft geschapen een aanvraag om nadeelcompensatie in te dienen. Toch eindigt de discussie niet altijd daar, zoals deze uitspraak laat zien.

Lees verder…

Beperkte uitleg ‘bijbehorende bouwwerken’ uit het Bor

blog_omgevingsrecht_kruiwagenOnder ‘bijbehorend bouwwerk’ wordt niet ook het aansluitende terrein begrepen, zo oordeelt de Afdeling op 6 mei 2015. Aan de orde is de aan Hornbach verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van rekken e.d. ten behoeve van buitenverkoop van tuinartikelen in de naastgelegen (reeds aanwezig) siertuin. Het gebruik van de tussen de rekken gelegen grond door winkelend publiek is in strijd met gebruik van deze grond als siertuin. Met de voor de rekken verleende vergunning wordt deze strijdigheid niet opgeheven, nu het aansluitend terrein niet ook onder de verleende vergunning valt. Lees verder…

Nader verslag Omgevingswet: een eerste stap naar openbare behandeling van het wetsvoorstel

mh986q4Op 23 april jl. heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu (I&M) , belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel voor de Omgevingswet, na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel.

Lees verder…

Opslag drugsafval. Geen schending zorgplicht Wet bodembescherming. Wel handelen in strijd met Wabo.

mzEaZXOHet dumpen van drugsafval is al meerdere malen onderwerp geweest van juridische procedures (zie o.a. AbRvS 18 maart 2015, nr.: 201407159/1/A4 en AbRvS 6 augustus 2014, nr.: 201402325/1/A4). In het merendeel van de gevallen gaat het om de toetsing van besluiten om spoedeisende bestuursdwang toe te passen en om de daarmee gemoeide kosten te verhalen. Lees verder…

Wind op zee binnen de 12-mijlszone: onderzoek milieu-effecten van start!

blog_omgevingsrecht_windmolen-op-zeeOp 23 april jl. heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ten behoeve van de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust” aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarmee is de volgende stap gezet in de ontwikkeling van windparken op zee. Lees verder…

De m.e.r.-plicht bij gefaseerde ontwikkelingen – pas op met opknippen

schaar met handOp 29 april 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Foodpark” vernietigd. In veel opzichten een lezenswaardige uitspraak. Onder meer waar het gaat om de milieu-effectrapportage (m.e.r.). De uitspraak is een belangrijke herinnering van het feit dat als een activiteit is gefaseerd in verschillende ruimtelijke besluiten, dit niet betekent dat niet sprake kan zijn van één activiteit die in zijn geheel moet worden getoetst aan de drempelwaarde voor de m.e.r.-(beoordelings)plicht. Lees verder…

Een tweede stap op de ladder voor duurzame verstedelijking: bestaand stedelijk gebied?

blog_omgevingsrecht_ladder2De Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro) bestaat uit drie treden. Al eerder verscheen op deze blog een bericht over de eerste trede. Als aan de eerste trede wordt voldaan, er is sprake van een actuele regionale behoefte, dan moet worden getoetst aan de tweede trede: kan een voorziene ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied worden gerealiseerd? Recent heeft de Afdeling (weer) een uitspraak gedaan over de tweede trede van de ladder. De Afdeling oordeelde dat – in tegenstelling tot de raad van Veghel had betoogd – geen sprake was van realisatie van een woonwijk binnen bestaand stedelijk gebied. In dit blogbericht wordt ingegaan op de trede en op deze uitspraak. Lees verder…

Bestemmingsplannen en extramuralisatie

Bij uitspraak van 29 april 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een ogenschijnlijk evidente uitspraak gedaan over het toekennen van een woonbestemming aan een nieuw te realiseren zorglandgoed. Met in het achterhoofd de ingrijpende veranderingen in de financiering van langdurige zorg – extramuralisatie – komt deze uitspraak evenwel in een meer gecompliceerd daglicht te staan. Lees verder…