Vergeet je ontwerp-vvgb niet ter inzage te leggen!

Boeken-633x640Het is belangrijk om het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen bij de ontwerp-omgevingsvergunning, zoals blijkt uit de uitspraak van de Afdeling van 19 oktober jl. Lees verder…

Da’s pech, fiets weg: de reikwijdte van het gemeentelijk fietsparkeerverbod

mncuc2aOp 10 oktober heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gewezen over de grenzen aan de bevoegdheid van de gemeenteraad om verordeningen vast te stellen. Deze uitspraak is weliswaar in lijn met de bestendige jurisprudentie op dit punt maar de uitspraak geeft niettemin aanleiding om langer stil te staan bij dit leerstuk.

Lees verder…

Voorwaarden voor instemming met evaluatieverslag bodemsanering

naamloosDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 21 september 2016 uitspraak gedaan over de vraag of er al dan niet ten onrechte is ingestemd met een evaluatieverslag van de bodemsanering in de zin van artikel 39c Wet bodembescherming (Wbb). Lees verder…

De nieuwe Ladder: weer een trede verder!

ladder lauAl eerder verscheen een bericht op dit blog over het aanpassen van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Na sluiting van de internetconsultatie van het conceptwijzigingsvoorstel, was de Tweede Kamer aan zet. Op 15 september jl. zijn diverse vragen aan de minister van IenM voorgelegd. In de brief van 7 oktober jl. beantwoordt de minister deze vragen. Daarmee is weer een stap gezet naar introductie van de nieuwe Ladder. In dit blogbericht behandelen wij uit het verslag van het schriftelijk overleg de belangrijkste onderwerpen voor de praktijk. Lees verder…

Energie-innovatie: experimenteren in het kwadraat

plptsvwIn het themanummer van Ensoc Magazine over energie-innovatie is een artikel verschenen van Robin Aerts en Lisette Baljon: “Energie-innovatie: experimenteren in het kwadraat.” In dit artikel wordt ingegaan op de ruimte die het recht biedt om te experimenteren op het vlak van energie-innovatie. Lees verder…

Het begrip “gebruiksruimte” uit de Omgevingswet

stadsontwikkelingHet concept gebruiksruimte speelt een belangrijke rol in de Omgevingswet. Dit blogbericht probeert enige verheldering te bieden bij dit nog relatief onbesproken, maar centrale begrip uit de Omgevingswet. Lees verder…

Verklaring van geen bedenkingen is besluitonderdeel

oiXdGPkOp 28 september heeft de Afdeling een interessante uitspraak gedaan over de verklaring van geen bedenking. In de uitspraak wordt een appellant niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep ten aanzien van het besluitonderdeel flora en fauna van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e van de Wabo, omdat hij geen zienswijze had ingediend ten aanzien van de verleende verklaring van geen bedenking. De Afdeling oordeelt dat de voor het onderdeel flora en fauna vereiste verklaring van geen bedenking dient te worden aangemerkt als afzonderlijk besluitonderdeel. Lees verder…

Aanleg hoogspanningsleiding bouwvergunningplichtig? De cirkel is rond.

ojirnaaEr is de afgelopen 14 maanden veel te doen geweest rond de omgevingsvergunning (activiteit bouwen) voor hoogspanningsleidingen. Eerder signaleerden wij de uitspraken van de rechtbank Oost-Brabant en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de vraag of voor de aanleg van hoogspanningsleidingen een afzonderlijke omgevingsvergunning nodig is. Ook bespraken wij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Omgevingsrecht. De cyclus lijkt inmiddels tot een eind te zijn gekomen: vorige week heeft de minister van Economische Zaken de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer verzocht het ontwerpbesluit buiten behandeling te laten. Lees verder…

Afdeling bevestigt: emissierechten nodig voor broei in kolenopslag van een kolencentrale

kolencentraleEerder signaleerden wij het antwoord van het Europees Hof van Justitie op de prejudiciële vraag van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie hier). Gisteren deed de Afdeling uitspraak en nam het oordeel van het Europees Hof over. Lees verder…

Jurisprudentie planschade: Afdeling wijst ‘overzichtsuitspraak’

oosy22oDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft in een uitspraak van 28 september een helder overzicht van haar jurisprudentie over de tegemoetkoming in planschade. Hiermee wordt volgens de Afdeling tegemoetgekomen aan de behoefte die in de rechtspraktijk leeft.

Lees verder…

Aanleg hoogspanningsleiding bouwvergunningplichtig?

ojirnaaOp 21 september jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) uitspraak gedaan over de vraag of het bevestigen van hoogspanningsleidingen aan een reeds bestaande hoogspanningsmast aangemerkt kan worden als bouwen in de zin van de Wabo. Lees verder…

Wijziging Besluit omgevingsrecht: aanleg bovengrondse elektriciteitsleiding straks vergunningvrij

ojirnaaBij brief van 12 september 2016 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) voorgelegd aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. In dit ontwerpbesluit wordt een bovengrondse elektriciteitsleiding aangewezen als een vergunningvrij bouwwerk.

Lees verder…

Nieuwe Ladder wordt één compacte toets

ladder lauIn het septembernummer van het tijdschrift RO Magazine is een artikel verschenen van Robin Aerts en Laura van der Meulen: “Nieuwe Ladder wordt één compacte toets”. In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen en gevolgen van de nieuwe Ladder.

Lees verder…

Meer duidelijkheid rond de Omgevingswet: minister beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de Invoeringswet Omgevingswet

ncieldyIn mei 2016 heeft minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) twee brieven gestuurd aan de Tweede Kamer die betrekking hadden op de Omgevingswet. In de brief van 19 mei 2016 gaat de minister in op het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. In de brief van 25 mei 2016 gaat de minister nader in op de voortgang van de trajecten en de implementatie van de Omgevingswet. Naar aanleiding van deze brieven hebben de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening van de Eerste Kamer op 26 juli 2016 schriftelijk vragen gesteld aan de minister. De minister heeft vervolgens per brief op 8 september 2016 gereageerd op deze vragen.

Lees verder…

Ongedefinieerde begrippen in het bestemmingsplan: Van Dale geeft antwoord

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hoe moet omgegaan worden met ongedefinieerde begrippen in een bestemmingsplan? Wat is in dit verband het belang van de Van Dale? Op deze vragen geeft de Afdeling bestuursrechtspraak antwoord in de uitspraak van 31 augustus 2016. Lees verder…