Wet windenergie op zee in werking!

blog_omgevingsrecht_windmolen-op-zeeVandaag is de Wet windenergie op zee in werking getreden. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het realiseren van windparken op zee.

 

 

Lees verder…

Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer!

city-planning1Vandaag is de Omgevingswet aangenomen! De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd met het voorstel. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met de wet dan treedt deze naar verwachting in 2018 in werking.

Lees verder…

De Programmatische Aanpak Stikstof treedt vandaag in werking!

nVIqlCwDe Programmatische Aanpak Stikstof (kortweg: PAS) treedt vandaag (1 juli 2015) in werking. Aanleiding is de moeizame vergunningverlening voor economische activiteiten in en rond Natura-2000 gebieden door de toetsing van de effecten van deze activiteiten op de natuur. Vergunningverlening blijkt vaak lastig omdat niet kan worden aangetoond dat individuele gevallen geen significante gevolgen hebben voor de natuur.

Lees verder…

Uitbreiding van een woning: een bijbehorend bouwwerk?

nlFRAcsHet college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaande berging. Appellant, die vlakbij het vergunde perceel woont, is het hier niet mee eens en gaat hiertegen in bezwaar, beroep en uiteindelijk hoger beroep. De vraag die de Afdeling in deze zaak beantwoordt, is of een eerder vergunde aanbouw als bijbehorende bouwwerk dient te worden aangemerkt?

Lees verder…

Onderbouwing nut en noodzaak van recreatiewoningen in een bestemmingsplan

mF7jHqQIn deze uitspraak van  17 juni jl. van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat het om het door de gemeenteraad van Westerveld vastgestelde bestemmingsplan “Recreatiepark Landgoed ’t Wildryck te Diever”. Tegen dit besluit is door appellanten beroep ingesteld omdat ze het nut en de noodzaak van het plan betwisten.

Lees verder…

Wonen op water; Naar een waterdichte juridische regeling!

o525lIaIn het RO magazine van juni 2015 hebben Robin Aerts en Moniek Heerings, beide advocaten bij Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn, een artikel geschreven over de toepasselijkheid van bouwregelgeving op woonboten. Naar aanleiding van recente jurisprudentie is een wetsvoorstel in de maak dat duidelijkheid moet bieden over de juridische status van huidige en toekomstige waterwoningen.

Lees verder…

Waardering van de ingediende amendementen op het wetsvoorstel Omgevingswet

stadsontwikkelingOp 18 juni jl. heeft Minister Schultz van Haegen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu per brief een oordeel gegeven over de ingediende amendementen op het wetsvoorstel Omgevingswet. Per amendement wordt aangegeven of het wordt ondersteund, wordt ontraden of dat het oordeel wordt overgelaten aan de Tweede Kamer.  Lees verder…

De bevoegdheid van de bestuursrechter bij een zuiver schadebesluit

mmqIkCSOp 14 april 2015 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven een uitspraak gewezen over de bevoegdheid van de bestuursrechter inzake de beoordeling van een zuiver schadebesluit. De Staatssecretaris had een verzoek afgewezen om vergoeding van schade als gevolg van het verwijderen van strooisel en kuilgras van een weiland van appellant. Dit besluit is een zuiver schadebesluit.

Lees verder…

Kamervragen over de Omgevingswet beantwoord door de Minister van I&M.

stadsontwikkeling

Op 3 juni 2015 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu  per brief  de vragen beantwoord die gesteld zijn in de eerste termijn van het wetgevingsoverleg Omgevingswet. In de beantwoording passeren twee thema’s veelvuldig de revue; “(milieu)beginselen” en de “Ladder voor duurzame verstedelijking”.

Lees verder…

Bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) voor een veehouderij

farm

Bij besluit van 16 september 2014 heeft het college krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) opnieuw een vergunning verleend voor de wijziging van een rundvee-, schapen- en varkenshouderij die gelegen is in de omgeving van Natura 2000-gebieden.

Lees verder…

Ook het Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015 is getekend!

mhYv67wIn vervolg op de ondertekening op 17 maart 2015 van het ‘Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020’ hebben de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging VNO-NCW en de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland op 18 mei 2015 het ‘Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015’ getekend. Het ‘Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015’ treedt in werking op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2020.

Lees verder…

Nadere beperkingen aan teeltondersteunende voorzieningen

mLSZAPY
Bij besluit van 1 oktober 2013 heeft de raad het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg” vastgesteld. Appellanten hebben hiertegen beroep ingesteld vanwege uiteenlopende redenen, de focus zal hier voornamelijk liggen op het beroep betreffende de teeltondersteunende voorzieningen.

Lees verder…

Geurbelasting bij milieuvergunning

oiXdGPkHet college heeft aan vergunninghoudster opnieuw een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij.  Hier hebben appellanten beroep tegen ingesteld. Ze voeren, verwijzend naar een rapport van 7 april 2014 van De Roever Omgevingsadvies, aan dat het college de geurbelasting niet op juiste wijze heeft berekend.

Lees verder…

Tweede nota van wijziging Omgevingswet openbaar! De belangrijkste aanpassingen op een rij

stadsontwikkelingOp 20 mei 2015 is de “nota naar aanleiding van het nader verslag” aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze nota geeft de Regering  een algemene reactie  op het onderzoeksrapport van de Rijksuniversiteit Groningen en worden eerder gestelde vragen van de leden van de fracties beantwoord.  Voor de regering vormen het onderzoeksrapport en de vragen   aanleiding reden om op enkele belangrijke punten aanpassingen aan te brengen     in het wetsvoorstel. Daarom gaat de “nota naar aanleiding van het nader verslag” vergezeld van een tweede nota van wijziging. Lees verder…

De (on)partijdigheid van adviseurs en schadecommissies

blog_omgevingsrecht_weegschaalOp 29 april 2015 heeft de Afdeling een uitspraak gewezen over de (on)partijdigheid van de voorzitter van de schadecommissie. Door appellant was aangevoerd dat de voorzitter van de schadecommissie de schijn van partijdigheid heeft gewekt en dat om die reden de adviezen van de schadecommissie niet aan de besluitvorming ten grondslag hadden moeten worden gelegd.

Lees verder…