Kamerbrief over Aanvullingswet grondeigendom

scrollOp 25 november 2015 heeft de minister van IenM de Tweede Kamer geïnformeerd over de visie van het kabinet over het grondbeleid in de Omgevingswet. Onteigening, herverkaverling en voorkeursrecht zijn nu nog geregeld in verschillende wettelijke regimes. Met de Aanvullingswet wil de minister deze instrumenten voor grondbeleid onderbrengen in de Omgevingswet. Grote verandering is dat de onteigeningsbeschikking in de bestuurlijke kolom zal worden ondergebracht.  Lees verder…

Op naar de Ladder 2.0!

ladderOp 23 november jl. heeft de Minister van IenM de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond de voorgenomen aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6, tweede lid, Bro). Knelpunten in de praktijk vragen om een oplossing terwijl tegelijkertijd de doeltreffendheid van de Ladder wel behouden moet worden. Vooruitlopend op de integratie van de Ladder in de uitvoeringsregels van de Omgevingswet, zal de Ladder al vereenvoudigd worden. De Minister staat in de brief aan de Kamer stil bij de achtergrond van de Ladder, de gesignaleerde knelpunten bij toepassing in de praktijk en er wordt een voorschot gegeven op de aanstaande wijziging.

Lees verder…

Wijziging bevoegd gezag BRZO en RIE-4 per 1 januari 2016

blog_omgevingsrecht_fabriekOp 18 november jl. is het besluit van 29 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4) gepubliceerd. Op grond van dit besluit zijn gedeputeerde staten vanaf 1 januari 2016 het bevoegd gezag voor alle inrichtingen die onder het toepassingsbereik vallen van het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO inrichtingen).
Lees verder…

Draagvlak voor windmolens; Omgevingswet verankert participatie bij grootschalige ruimtelijke projecten

windmolen

In het RO magazine van november 2015 is een artikel verschenen van Robin Aerts en Aart Jan van der Ven met als titel ‘Draagvlak voor windmolens; Omgevingswet verankert participatie bij grootschalige ruimtelijke projecten.  In dit artikel wordt het belang van maatschappelijk draagvlak voor windturbineprojecten beschreven, alsmede de vormgeving hiervan in de praktijk en de wettelijke borging daarvan in de aanstaande Omgevingswet.

Lees verder…

De aangevraagde activiteit bepaalt niet de voorbereidingsprocedure

supermarktDe reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure: het maakt nogal wat verschil welke procedure van toepassing is op de aanvraag van een omgevingsvergunning. Indien de onjuiste procedure wordt gevolgd, dan kan dit ervoor zorgen dat (onbedoeld) een vergunning van rechtswege is verleend. Recent heeft de Afdeling zich weer uitgelaten over de te volgen voorbereidingsprocedure. In deze uitspraak had het college naar oordeel van de Afdeling terecht de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd en was in dat geval dus geen vergunning van rechtswege verleend. Voor de vraag welke procedure van toepassing is, is niet de bedoeling van de aanvrager relevant, noch de in de aanvraag opgenomen activiteit(en). Lees verder…

Verslag van de deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Omgevingswet

o2jSwfgVandaag is het verslag gepubliceerd van de deskundigenbijeenkomst van 12 oktober jl. over het wetsvoorstel Omgevingswet. De bijeenkomst werd georganiseerd door de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van de Eerste Kamer. Aanwezig waren  tien Eerste Kamer leden en twaalf deskundigen afkomstig van openbare bestuurslagen, maatschappelijke organisaties, het onderwijs en de praktijk. Lees verder…

Congres Omgevingswet 2015: Grondbeleid

stadsontwikkelingAfgelopen woensdag 11 november heeft in het Stadion Galgenwaard in Utrecht voor de vierde keer het Congres Omgevingswet plaatsgevonden. Tijdens deze dag hadden sprekers en deelnemers van de overheid, het onderwijs en de advocatuur de mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan over verschillende thema’s met betrekking tot het wetsvoorstel Omgevingswet dat afgelopen zomer is aangenomen door de Tweede Kamer.

Lees verder…

Parkeernormen in bestemmingsplannen

parkeren2Op 9 september 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak zich uitgelaten over hoe in een bestemmingsplan kan worden gewaarborgd dat sprake is van “voldoende parkeergelegenheid”. De Afdeling acht het begrip niet langer rechtsonzeker als in het bestemmingsplan wordt aangesloten bij artikel 3.1.2, tweede lid, sub a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het bestemmingsplan hoeft dan niet zelf de parkeernormen te vermelden maar kan verwijzen naar gemeentelijk beleid.

Lees verder…

Voorzieningenrechter doet uitspraak over rechtskarakter melding PAS

mmqIkCSAfgelopen vrijdag 6 november heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening afgewezen tegen de ontvangstbevestiging van een melding op grond van de programmatische aanpak stikstof. De voorzieningenrechter oordeelde dat de ontvangstbevestiging niet kan worden aangemerkt als een appellabel besluit in de zin van de Awb, waardoor aan een inhoudelijke beoordeling niet werd toegekomen.

Lees verder…

Geen Laddertoets bij opnieuw bestemmen onbenutte bouwmogelijkheden

mfXlBhsIn haar uitspraak van 21 oktober 2015 schept de Afdeling weer wat duidelijkheid over de toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking, als bedoeld in artikel 3.1.6, lid 2, van het Bro.

Lees verder…

Verjaring van verzoek om nadeelcompensatie

redlight 2De Afdeling heeft onlangs uitspraak gedaan over de verjaring van een verzoek om nadeelcompensatie, dat was ingediend door een exploitant van een raamprostitutiebedrijf.

Lees verder…

Bijeenkomst ‘Actualiteiten Onteigening’

stoelenkleinOp 29 oktober jl. heeft voor de vijfde maal de studiemiddag ‘Actualiteiten Onteigening’ plaatsgevonden op ons kantoor te Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst kon een groot aantal bezoekers deelnemen aan twee verschillende interactieve workshops met interessante onderwerpen als eliminatie, vastgoed en actualiteiten administratieve procedure. Ook werd onze nieuwste kennisportal gelanceerd door Jelmer Procee.

Lees verder…

Uitspraak monstertruckongeval Haaksbergen; slachtoffers ontvankelijk vanwege zaaksoverstijgend karakter veiligheid

De Rechtbank Overijssel heeft gisteren uitspraak gedaan in de bestuursrechtelijke procedures die in vervolg op het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen, op 28 september 2014, zijn opgestart. Deze uitspraak heeft inmiddels al de nodige aandacht gekregen in de media. Daarbij is vooral benadrukt dat de gemeente Haaksbergen naar het oordeel van de rechtbank ten onrechte geen afdoende risico-inschatting heeft gemaakt van de stunt die met de monstertruck is uitgevoerd. De rechtbank overweegt dat vanwege het ontbreken van een concreet beeld van wat er tijdens de stunt met de monstertruck zou gebeuren en welke risico’s hieraan verbonden waren, er geen inschatting is gemaakt van de veiligheidsrisico’s en dit derhalve niet is meegewogen bij de vergunningverlening. Dit ten onrechte.

Lees verder…

Concurrenten ontkomen aan toepassing relativiteitsvereiste bij beroep op de Ladder

mfXlBhsMet de uitspraak van de Afdeling van 20 mei jl. wordt concurrenten het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a Awb) tegengeworpen als zij vanuit een concurrentiebelang een beroep doen op de Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro). In deze uitspraak heeft de Afdeling twee ‘escapes’  geformuleerd. Een concurrent wordt ten eerste niet het relativiteitsvereiste tegengeworpen als het bedrijfsgebouw van de concurrent dermate bijzondere bouwkundige of locatie-specifieke eigenschappen heeft dat andersoortig gebruik niet of onder zeer bezwarende omstandigheden tot de mogelijkheden behoort. Ten tweede kan sprake zijn van relevante leegstand bij leegstand ten gevolge van de voorziene ontwikkeling in de omgeving van het bij de concurrent in gebruik zijnde bedrijfspand. Recent heeft de Afdeling twee uitspraken gedaan over deze laatste uitzondering op toepassing van het relativiteitsvereiste bij concurrenten die een beroep doen op de Ladder. Lees verder…

Iman Brinkman en Lianne Barnhoorn in Energy Society Magazine (ENSOC)

meWs9Z4

In het Energy Society Magazine (ENSOC) is een artikel verschenen van Iman Brinkman en Lianne Barnhoorn met als titel “Afspraken energiebesparing niet vrijblijvend”.

Lees verder…