Wijziging Besluit Omgevingsrecht ten behoeve van opvang asielzoekers

mF7jHqQPer 9 september jl. is een gecombineerd besluit tot aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en van de bijlagen I en II bij de Crisis- en herstelwet (tiende tranche) en tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht genomen (Stb. 2015, 323). Hier wordt uitsluitend stilgestaan bij de wijziging van het Besluit Omgevingsrecht in relatie tot de opvang van asielzoekers.

Lees verder…

Omgaan met onzekerheid, het voorzorgsbeginsel bij ruimtelijke ontwikkelingen

naamloosIn het RO magazine van september 2015 is een artikel verschenen van Robin Aerts en Katrien Winterink met als titel “Omgaan met onzekerheid, het voorzorgsbeginsel bij ruimtelijke ontwikkelingen”. In dit artikel wordt het voorzorgsbeginsel met betrekking tot onzekere gezondheidsrisico’s beschreven en hoe we daarmee omgaan bij ruimtelijke ontwikkelingen en straks met de invoering van de Omgevingswet.

 

Lees verder…

Wijziging Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten: meer ruimte voor de aanleg en exploitatie van windparken en hoogspanningsverbindingen?!

blog_omgevingsrecht_windturbineWindparken en hoogspanningsverbindingen worden vaak aangelegd in lege, weidse ruimten. Deze gebieden vormen in veel gevallen echter tevens de vliegroute voor vogels en vleermuizen. Hierdoor is niet uitgesloten dat door de aanleg van een windpark of een hoogspanningsverbinding aanvaringsslachtoffers ontstaan. Dit leidt tot juridische hoofdbrekens in verband met de Flora- en faunawet (Ffw). De recent gepubliceerde wijziging van het Besluit vrijstelling windparken en hoogspanningsverbindingen op land moet op dit punt uitkomst bieden. Lees verder…

Conclusies Advocaat-Generaal inzake eliminatiebeginsel

nlFRAcsAdvocaat-Generaal Van Oven heeft zich in twee conclusies van 4 september 2015 uitgelaten over de vraag of de rechtbank terecht de invloed van een bestemmingsplan dat voorziet in (door derden te realiseren) woningbouw heeft geëlimineerd bij de bepaling van de waarde. Het antwoord van de A-G luidt ontkennend, nu dit niet in lijn is met de zogenaamde “9 juli-arresten”. Bovendien ligt het niet op de weg van de rechter om dit nu alsnog te bepalen in weerwil van de bedoeling van de wetgever.

Lees verder…

Flora- en faunawet: belangrijke schade dient voldoende te worden onderbouwd

mifgkPqDe rechtbank Overijssel heeft op 28 augustus jl. een interessante uitspraak gewezen over afschot van ganzen ter bestrijding van belangrijke schade aan gewassen. In die uitspraak onderstreept de rechtbank dat, hoewel het bestuursorgaan enige vrijheid heeft bij de beoordeling of schade als belangrijk kan worden aangemerkt, in een concreet geval belangrijke schade wel voldoende dient te worden aangetoond voordat een ontheffing van de Flora- en faunawet (Ffw) kan worden verleend.

Lees verder…

Afdeling: mogelijkheid tot ander gebruik grond relevant voor risicoaanvaarding

o7rbQsKOp 5 augustus heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak gewezen over risicoaanvaarding. In deze uitspraak gaat de Afdeling in op de vraag hoe risicoaanvaarding dient te worden beoordeeld bij vervanging van bestaande opstallen.

Lees verder…

Gedogen of onteigenen? Oppervlakte-eis ook bij tijdelijke gedoogplicht?

blog_omgevingsrechtDe Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 24 juni 2015 uitspraak gedaan over een opgelegde gedoogplicht op grond van artikel 5.24 van de Waterwet. Jurisprudentie over dit artikel is schaars. Daarom is het bespreken van deze uitspraak de moeite waard. Lees verder…

Edward Brans in Energy Society Magazine (ENSOC) en Asbestmagazine

mf6zd96In Energy Society Magazine (ENSOC) is een artikel verschenen van Edward Brans met als titel “Warmtevisie baant weg voor energietransitie”. Ook heeft hij in het Astbestmagazine een artikel gepubliceerd.

Lees verder…

Bevoegd gezag vvgb bij windturbineparken: AbRvS biedt duidelijkheid!

blog_omgevingsrecht_windturbineDoor Robin Aerts en Laura van der Meulen

Voor het oprichten van windturbines is vaak een omgevingsvergunning strijdig gebruik (strijd met het bestemmingsplan) nodig. De vraag rijst welk bestuursorgaan bevoegd is om  de benodigde verklaring van geen bedenkingen (vvgb) te verlenen. Op 19 augustus jl. heeft de Afdeling  in een juridisch interessante uitspraak duidelijkheid geboden op dit punt. Lees verder…

Let op! – Tijdelijke Regeling energie-efficiëntie

oil-refinery-1239476Op 10 juli 2015 is een Tijdelijke (ministeriële) Regeling in werking getreden, die voorziet in de implementatie van de artikelen 8 en 14 van de Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie. Hiermee wordt een stap gezet naar het behalen van het Europese streefdoel van 20% energiebesparing op het energieverbruik in 2020. Deze relatief onbekende regeling kan voor bedrijven een grote impact hebben. De Tijdelijke Regeling brengt zelfs verplichtingen met zich mee, die vóór 5 december 2015 uitgevoerd moeten zijn. Aanleiding genoeg om in dit blogbericht stil te staan bij de werking van deze Tijdelijke Regeling. Lees verder…

Raad van State vraagt conclusie aan staatsraad advocaat-generaal over correctie op relativiteitsvereiste

nprPVY0De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal mr. Widdershoven over de toepassing van het relativiteitsvereiste.

Lees verder…

Artikel 13 Wbb en het nemen van maatregelen om bodemverontreiniging te voorkomen

o2jSwfgDe rechtmatigheid van een onherroepelijk handhavingsbesluit kan niet aan de orde komen in de procedure tegen het besluit tot invordering van een op basis van dat handhavingsbesluit verbeurde dwangsom. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 augustus 2015.

Lees verder…

Vergunningverlening onder de Waterwet: wat zijn waterstaatkundige belangen?

Door Aart Jan van der Ven en Moniek Heerings

blog_omgevingsrechtDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft recent twee interessante uitspraken gewezen over het afwegingskader voor de verlening van een watervergunning (ABRvS 8 juli 2015, nrs. 201408882/1/A4 en 201410639/1/A4 en ABRvS 8 juli 2015, nr. 201410640/1/A4). Op grond van artikel 6.21 Waterwet kan de aanvraag voor een watervergunning alleen worden geweigerd als waterstaatkundige belangen zich tegen de verlening daarvan verzetten. De Afdeling bevestigt in de twee uitspraken van 8 juli 2015 dat deze regel strikt dient te worden toegepast.

Lees verder…

Nadere aanscherping invulling begrip één stedelijke ontwikkeling

mfXlBhsOpnieuw heeft de Afdeling zich uitgelaten over de vraag wanneer een ontwikkeling kan worden aangemerkt als een ‘stedelijke ontwikkeling’ waarop de Ladder voor duurzame verstedelijking van toepassing is. Hoewel de Afdeling vorig jaar nog oordeelde dat de ontwikkeling van 14 woningen wel degelijk een ‘stedelijke ontwikkeling’ in de zin van artikel 3.1.6, lid 2, van het Bro vormde, oordeelt de Afdeling op 22 juli jl. dat  dit zelfde aantal woningen niet een stedelijke ontwikkeling vormt. Dit, omdat de woningen niet zouden zijn aan te merken als één stedelijke ontwikkeling. Lees verder…

Waardering van de ingediende amendementen en moties op het wetsvoorstel Omgevingswet

stadsontwikkelingOp 1 juli jl. heeft Minister Schultz van Haegen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu per brief een oordeel gegeven over acht ingediende amendementen en moties op het wetsvoorstel Omgevingswet. Per amendement en motie wordt aangegeven of de Minister het daarmee eens is of het ontraadt, of dat het oordeel wordt overgelaten aan de Tweede Kamer. Lees verder…