Vogel- en Habitatrichtlijn doorstaan Fitness Check van de Europese Commissie

mhxmt2eOp 7 december jl. presenteerde Europese Commissie de resultaten van het evaluatieonderzoek aangaande de Vogel- en Habitatrichtlijn. De richtlijnen hebben de toets doorstaan, maar de implementatie van de richtlijnen verdient aandacht en verbetering. Lees verder…

Tussenuitspraak Afdeling over planschade en windturbines

miemu78Taxatie van planschade vanwege windturbines is bepaald niet eenvoudig. Deze uitspraak is daar een bijzonder goed voorbeeld van. Door alle argumenten ter onderbouwing van het besluit haalt de Afdeling een streep. Daarmee is deze uitspraak vooral een voorbeeld van hoe het niet moet.

Lees verder…

Schadeclaims wateroverlast afgewezen door waterschappen

2dryscsDe schadeclaims naar aanleiding van de extreme regenval in mei en juni zijn door de waterschappen Aa en Maas, Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei afgewezen. De waterschappen konden naar hun mening niets doen om deze schade te voorkomen. Lees verder…

AMvB’s Omgevingswet: consultatie afgerond, hoe nu verder?

mgdamfy18 november jl. heeft de minister van IenM de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de formele toetsing en consultatie van de vier ontwerp-algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet. Lees verder…

Gedeelde smart is halve smart? De Afdeling over nadeelcompensatie en samenwerkende bestuursorganen

Boeken-633x640Op 16 november 2016 heeft de Afdeling een interessante uitspraak gedaan over een verzoek tot nadeelcompensatie door werkzaamheden die in het kader van een samenwerking tussen verschillende bestuursorganen werden uitgevoerd. Blijkens deze uitspraak moeten overheden die ten aanzien van eenzelfde project of op dezelfde locatie samenwerken, rekening houden met het feit dat door nadeelcompensatie vergoedbare schade meer dan één oorzaak kan hebben, en dat meerdere bestuursorganen dus gehouden kunnen zijn een verzoek tot nadeelcompensatie in behandeling te nemen. Voorts blijkt uit deze uitspraak welke omstandigheden onder meer kunnen bijdragen aan het kwalificeren van het handelen van een bestuursorgaan als het uitoefenen van een publiekrechtelijke taak. Lees verder…

Afdeling verlaat ne bis-beoordelingskader

Boeken-633x640Vandaag heeft de Afdeling het zogenoemde ne bis-beoordelingskader losgelaten, in navolging van de al eerder ingezette lijn in de jurisprudentie voor vreemdelingenrecht. Lees verder…

Wees goed voorbereid op een calamiteit: installeer de calamiteitenapp!

calamiteitenappCalamiteiten zoals asbestbranden of de uitstroom van gevaarlijke stoffen, kunnen juridisch complexe situaties opleveren. In de acute fase moeten veel beslissingen worden genomen. Niet alleen over de maatregelen die getroffen moeten worden om de gevolgen van de calamiteit te beperken, maar ook om maatschappelijke onrust te voorkomen. Lees verder…

De minister beantwoordt 185 vragen over de Omgevingswet

mriaIWMMinister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft in twee brieven aan de Tweede Kamer in totaal 185 vragen beantwoord afkomstig van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer. Deze vragen hebben betrekking op de invoeringswet Omgevingswet en het ontwerp-omgevingsbesluit gebaseerd op de Omgevingswet.

Lees verder…

Rechtbank Den Haag over drones en de trias politica

droneDe rechtbank Den Haag heeft op 9 november 2016 uitspraak gedaan in een procedure die is aangespannen voor de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en één journalist. De procedure betreft het gebruik van drones en het verschil dat er in regelgeving bestaat tussen het recreatief en professioneel gebruik van drones. Lees verder…

De bodem in de Omgevingswet: het einde of het begin van een tijdperk?

metcfagIn het Tijdschrift Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht is onlangs een artikel verschenen van Willem Th. Braams. In dit artikel wordt ingegaan op de recent verschenen Concept-Aanvullingswet Bodem.

Lees verder…

Vertrouwen moet je bouwen: over vertrouwen als vertrekpunt in de Omgevingswet

mhaufjcIn het themanummer van  VNG Magazine over de Omgevingswet  is op 4 november jl. een column verschenen van Liesbeth Schippers: “Vertrouwen moet je bouwen.” In deze column gaat Liesbeth in op het vertrouwen als vertrekpunt in de Omgevingswet. Lees verder…

Behoud cultuurhistorisch erfgoed: een dwingende reden van groot openbaar belang

pje9vvsOp woensdag 26 oktober 2016 deed de Afdeling bestuursrechtsspraak (ABRvS) een interessante uitspraak over een ontheffing op basis van de Flora en Faunawet (Ffw) voor het Fort Uitermeer. De Afdeling merkt een cultuurhistorisch belang aan als een dwingende reden van groot openbaar belang.

Lees verder…

Verdelen schaarse vergunningen: een lot in de loterij?

casinoNiet alle vergunningen worden onbeperkt verstrekt. In sommige gevallen is het wenselijk dat voor een activiteit, zoals speelautomaathallen, slechts een beperkt aantal vergunningen beschikbaar is, de zogenoemde schaarse vergunningen. Bij het verlenen van schaarse vergunningen rijzen regelmatig vragen over de verdeling van de vergunningen. Al eerder is op dit blog een bericht verschenen over de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven over de verdeling van schaarse vergunningen. Vandaag heeft de Afdeling uitspraak gedaan in deze zaak. Lees verder…

Eerste Kamer stemt in met nieuwe waterveiligheidsnormen: 1 januari 2017 in werking!

pkhu7paDe Eerste Kamer heeft op 1 november jl. ingestemd met de wet tot wijziging van de Waterwet die voorziet in een nieuwe normering voor primaire waterkeringen. De wijzigingswet (en daarmee de nieuwe normering) treedt op 1 januari 2017 in werking. Wat houdt de nieuwe normering precies in? Lees verder…

Reactie op PAS-melding is geen besluit

mmqIkCSDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag 3 uitspraken gedaan (met nrs. 201602290/1, 201509082/1 en 201600469/1) over het rechtskarakter van een meldingsbevestiging, gedaan in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling oordeelt dat de reactie op een melding geen besluit is in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Awb. Tegen een meldingsbevestiging kan daarom geen bezwaar en beroep worden ingesteld. Lees verder…