Nadere aanscherping invulling begrip één stedelijke ontwikkeling

mfXlBhsOpnieuw heeft de Afdeling zich uitgelaten over de vraag wanneer een ontwikkeling kan worden aangemerkt als een ‘stedelijke ontwikkeling’ waarop de Ladder voor duurzame verstedelijking van toepassing is. Hoewel de Afdeling vorig jaar nog oordeelde dat de ontwikkeling van 14 woningen wel degelijk een ‘stedelijke ontwikkeling’ in de zin van artikel 3.1.6, lid 2, van het Bro vormde, oordeelt de Afdeling op 22 juli jl. dat  dit zelfde aantal woningen niet een stedelijke ontwikkeling vormt. Dit, omdat de woningen niet zouden zijn aan te merken als één stedelijke ontwikkeling. Lees verder…

Waardering van de ingediende amendementen en moties op het wetsvoorstel Omgevingswet

stadsontwikkelingOp 1 juli jl. heeft Minister Schultz van Haegen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu per brief een oordeel gegeven over acht ingediende amendementen en moties op het wetsvoorstel Omgevingswet. Per amendement en motie wordt aangegeven of de Minister het daarmee eens is of het ontraadt, of dat het oordeel wordt overgelaten aan de Tweede Kamer. Lees verder…

Afdeling over drempel van 5% bij normaal maatschappelijk risico

Op 1 juli 2015 heeft de Afdeling een uitspraak gewezen over het normaal maatschappelijk risico, meer specifiek over het hanteren van een drempel van 5%. Het college had een tegemoetkoming in planschade toegekend voor de waardedaling van de woning van appellant als gevolg van woningbouw op een inbreidingslocatie. In hoger beroep betoogde appellant dat een drempel van 5% te hoog is. Gelet op dat het bouwplan deels wel en deels niet in de lijn van verwachtingen lag en de omvang van de schade fors is, dient de geleden planschade slechts voor 3% van de waarde van de woning tot het normaal maatschappelijk risico te behoren, aldus appellant. Lees verder…

De Ladder voor duurzame verstedelijking en gebiedsontwikkeling 2.0

nprPVY0

In het StAB, het jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht hebben Daniëlle Roelands-Fransen en Laura van der Meulen een artikel geschreven over de mogelijke belemmering van de Ladder voor duurzame verstedelijking voor flexibel bestemmen.

Overheden kiezen bij ruimtelijke ordening steeds vaker voor flexibele bestemmingen. Door flexibiliteitsbepalingen op te nemen in bestemmingsplannen kan makkelijker worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en trends. De overheid behoudt de regie, maar blijft meer op de achtergrond waardoor de markt tot op zekere hoogte de vrije hand krijgt. De Ladder voor duurzame verstedelijking kan echter flexibel bestemmen lastig maken. Lees verder…

Staat van Bedrijfsactiviteiten in de VNG-brochure limitatief bedoeld?

stenenBij besluit van 29 september 2014 heeft de gemeenteraad van Huizen een bestemmingsplan vastgesteld, waar appellant beroep tegen heeft ingesteld. Hij betoogt dat ten onrechte een aantal van de in zijn panden gevestigde bestaande bedrijven niet als zodanig zijn bestemd.
Lees verder…

Wet windenergie op zee in werking!

blog_omgevingsrecht_windmolen-op-zeeVandaag is de Wet windenergie op zee in werking getreden. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het realiseren van windparken op zee.

 

 

Lees verder…

Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer!

city-planning1Vandaag is de Omgevingswet aangenomen! De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd met het voorstel. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met de wet dan treedt deze naar verwachting in 2018 in werking.

Lees verder…

De Programmatische Aanpak Stikstof treedt vandaag in werking!

nVIqlCwDe Programmatische Aanpak Stikstof (kortweg: PAS) treedt vandaag (1 juli 2015) in werking. Aanleiding is de moeizame vergunningverlening voor economische activiteiten in en rond Natura-2000 gebieden door de toetsing van de effecten van deze activiteiten op de natuur. Vergunningverlening blijkt vaak lastig omdat niet kan worden aangetoond dat individuele gevallen geen significante gevolgen hebben voor de natuur.

Lees verder…

Uitbreiding van een woning: een bijbehorend bouwwerk?

nlFRAcsHet college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaande berging. Appellant, die vlakbij het vergunde perceel woont, is het hier niet mee eens en gaat hiertegen in bezwaar, beroep en uiteindelijk hoger beroep. De vraag die de Afdeling in deze zaak beantwoordt, is of een eerder vergunde aanbouw als bijbehorende bouwwerk dient te worden aangemerkt?

Lees verder…

Onderbouwing nut en noodzaak van recreatiewoningen in een bestemmingsplan

mF7jHqQIn deze uitspraak van  17 juni jl. van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat het om het door de gemeenteraad van Westerveld vastgestelde bestemmingsplan “Recreatiepark Landgoed ’t Wildryck te Diever”. Tegen dit besluit is door appellanten beroep ingesteld omdat ze het nut en de noodzaak van het plan betwisten.

Lees verder…

Wonen op water; Naar een waterdichte juridische regeling!

o525lIaIn het RO magazine van juni 2015 hebben Robin Aerts en Moniek Heerings, beide advocaten bij Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn, een artikel geschreven over de toepasselijkheid van bouwregelgeving op woonboten. Naar aanleiding van recente jurisprudentie is een wetsvoorstel in de maak dat duidelijkheid moet bieden over de juridische status van huidige en toekomstige waterwoningen.

Lees verder…

Waardering van de ingediende amendementen op het wetsvoorstel Omgevingswet

stadsontwikkelingOp 18 juni jl. heeft Minister Schultz van Haegen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu per brief een oordeel gegeven over de ingediende amendementen op het wetsvoorstel Omgevingswet. Per amendement wordt aangegeven of het wordt ondersteund, wordt ontraden of dat het oordeel wordt overgelaten aan de Tweede Kamer.  Lees verder…

De bevoegdheid van de bestuursrechter bij een zuiver schadebesluit

mmqIkCSOp 14 april 2015 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven een uitspraak gewezen over de bevoegdheid van de bestuursrechter inzake de beoordeling van een zuiver schadebesluit. De Staatssecretaris had een verzoek afgewezen om vergoeding van schade als gevolg van het verwijderen van strooisel en kuilgras van een weiland van appellant. Dit besluit is een zuiver schadebesluit.

Lees verder…

Kamervragen over de Omgevingswet beantwoord door de Minister van I&M.

stadsontwikkeling

Op 3 juni 2015 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu  per brief  de vragen beantwoord die gesteld zijn in de eerste termijn van het wetgevingsoverleg Omgevingswet. In de beantwoording passeren twee thema’s veelvuldig de revue; “(milieu)beginselen” en de “Ladder voor duurzame verstedelijking”.

Lees verder…

Bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) voor een veehouderij

farm

Bij besluit van 16 september 2014 heeft het college krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) opnieuw een vergunning verleend voor de wijziging van een rundvee-, schapen- en varkenshouderij die gelegen is in de omgeving van Natura 2000-gebieden.

Lees verder…