Het onderzoek naar de reactie van de regering naar aanleiding van het advies van de Raad van State omtrent de Omgevingswet

stadsontwikkelingOp 2 april jl. is het rapport inzake het Onderzoek Omgevingswet, getiteld «Het wetsvoorstel Omgevingswet; Een onderzoek naar de reactie van de regering naar aanleiding van het advies van de Raad van State», aan de Tweede Kamer aangeboden. Het onderzoek is verricht door de Rijksuniversiteit Groningen. Lees verder…

Artikel Ladder voor duurzame verstedelijking in RO Magazine

trapjeIn het aprilnummer van het tijdschrift RO Magazine is een artikel verschenen van Robin Aerts en Laura van der Meulen: ‘Doembeeld van de Ladder als de korenwolf 2.0. Beladderde ontwikkeling’.

De Ladder voor duurzame verstedelijking (art. 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening) beoogt een verantwoord ruimtegebruik bij ruimtelijke ontwikkelingen te bevorderen. Deze ladder bestaat uit drie treden: (1) wordt met de nieuwe stedelijke ontwikkeling voorzien in een actuele regionale behoefte? (2) kan de voorziene ontwikkeling worden gerealiseerd in bestaand stedelijk gebied? En als dit niet mogelijk is (3) is de buiten stedelijk gebied gelegen locatie op verschillende manieren van vervoer (auto, fiets, ov etc.) ontsloten?

De Ladder is door tegenstanders van ruimtelijke ontwikkelingen ontdekt als wapen om die ontwikkelingen te blokkeren. In dit artikel wordt door Robin en Laura, mede aan de hand van recente jurisprudentie, ingegaan op de Ladder voor duurzame verstedelijking, het toepassingsbereik daarvan en hoe gewenste ontwikkelingen zonder struikelen de toets van de Ladder kunnen passeren. Op dit punt geven de auteurs een aantal praktische Tips & Tricks.

Bron: RO Magazine, april 2015, ‘Beladderde ontwikkeling. Doembeeld van de Ladder als de korenwolf 2.0′

Plannen en stikstof salderen: uitleg artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998

varken en koeDe Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) blinkt niet uit in duidelijkheid op het punt van ruimtelijke plannen (zoals bestemmingsplannen) die voorzien in activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken. In twee uitspraken van 1 april 2015 (nrs. 201402973/1/R3 en 201308952/1/R3) geeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een duidelijke uitleg van de relatie tussen artikel 19j en artikel 19kd Nbw 1998, het verschil tussen intern en extern salderen en de te hanteren referentiesituatie. Deze aspecten spelen bij met name veehouderijen een belangrijke rol. Lees verder…

Toekomst van plattelandswoningen in gebieden met hoge milieubelasting

voorkant boerderijNaar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 4 februari 2015 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijze waarop, in het licht van die uitspraak, met plattelandswoningen wordt omgegaan. Lees verder…

Groen licht voor het wetsvoorstel Wet windenergie op zee

windmolen op zeeOp 25 maart jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Wet windenergie op zee aangenomen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het realiseren van nieuwe windturbineparken op zee. Lees verder…

Afdeling bestuursrechtspraak toetst aan Beleidsregel stikstof en beschermde natuurmonumenten Noord-Brabant

farmDe Beleidsregel stikstof en beschermde natuurmonumenten Noord-Brabant (‘de Beleidsregel’) geeft weer hoe het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant omgaat met zijn bevoegdheid op grond van artikel 16 Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) waar het gaat om de invloed van stikstofdeposities afkomstig van veehouderijen op beschermde natuurmonumenten. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft in drie uitspraken van 25 maart 2015 de Beleidsregel wegens strijd met artikel 16 Nbwet buiten toepassing verklaard. Waar ging het in deze zaken om? Lees verder…

De ondertekening van het ‘Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020’ is een feit!

graafmachineOp 17 maart jl. hebben de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de vereniging het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen het ‘Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020’ ondertekend. Ook is op 17 maart jl. het ‘Beleidsdocument behorende bij het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020’ vastgesteld door bestuurders van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies, gemeenten en waterschappen. Het nieuwe Convenant is de opvolger van het ‘Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015′ dat eindigt op 31 december 2015. Lees verder…

Grondexploitatie in de Omgevingswet: een stap vooruit

hijskraan2Bij de ontwikkeling van bouwlocaties speelt grondexploitatie een belangrijke rol. Het gaat hierbij om het bouwrijp maken van de locatie, het aanleggen van openbare voorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. In de Omgevingswet zijn regels opgenomen omtrent grondexploitatie. Deze regels zijn grotendeels overgenomen uit de Wro. Het wetsvoorstel bevat echter ook een aantal inhoudelijke veranderingen die moeten zorgen voor een verbetering ten opzichte van de huidige regelgeving. In dit blogbericht sta ik stil bij deze veranderingen. Lees verder…

Raad van State: de woonboot weer in de belangstelling

woonboot2In een eerder blogbericht schreef Moniek Heerings over de uitspraak van 16 april 2014, waarin de Afdeling uiteenzet onder welke voorwaarden een woonboot kan worden aangemerkt als bouwwerk. In een interessante uitspraak van 25 februari 2015 borduurt de Afdeling op dit thema voort. Lees verder…

Inzicht in Omgevingsrecht

Op 12 maart 2015 vond bij Pels Rijcken het congres Inzicht in Omgevingsrecht plaats. Na een plenaire inleiding werden in zeven interactieve sessies actuele omgevingsrechtelijke onderwerpen besproken:

RO – Ladder duurzame verstedelijking

Crashtest – Hoe krijgt u een ‘Raad van State-proof’ besluit?

Natuur – Programmatische Aanpak Stikstof  / Mitigatie of compensatie

Milieu – Milieueffectrapportage en Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Water – Projectplan versus inpassingsplan

Grond – Grondexploitatie en Waardebepaling

Calamiteiten – Handhaving (overtrederschap, spoedeisendheid, kostenverhaal)

Mocht u geïnteresseerd zijn in zo’n sessie, neem dan contact met ons op. Wij komen graag bij u langs!

Contact: Annemieke Zaal
Tel: 070 515 3411 of e-mail: a.zaal@pelsrijcken.nl

Kennisgeven van een ontwerp voor een ruimtelijk besluit, hoe zit het ook alweer?

krant

Het is oppassen geblazen bij een ontwerpbestemmingsplan dat wordt gepubliceerd in een naburige gemeente. In dat geval is het, ook als het plangebied vlakbij de gemeentegrens ligt, voldoende om kennis van het ontwerp te geven in de Staatscourant en in een nieuwsblad of huis-aan-huisblad dat enkel in de gemeente wordt verspreid dat het bestemmingsplan vaststelt. Belanghebbenden die in een soortgelijke situatie worden geconfronteerd met een omgevingsvergunning strijdig gebruik hoeven echter minder op hun tellen te passen. In geval van een omgevingsvergunning strijdig gebruik, moet van het besluit namelijk wél in de naburige gemeente worden kennisgeven, zo oordeelde de Afdeling op 4 maart. Lees verder…

Afdeling verklaart beroepen tegen exploitatieplan ‘Vroondaal’ ongegrond

stadsontwikkelingDe Afdeling heeft op 18 februari 2015 tussenuitspraak gedaan over het bestemmingsplan ‘Madestein-Vroondaal’ en het exploitatieplan ‘Vroondaal’. Het bestemmingsplan maakt woningbouw in de gebieden Oud Vroondaal, Nieuw Vroondaal en Haagse Tuinen I en II mogelijk. Tegen het bestemmingsplan en het exploitatieplan hadden vier appellanten, waaronder de nationale politie, de politie Haaglanden en een ontwikkelaar, beroep ingesteld. In dit blogbericht worden de overwegingen van de Afdeling inzake eliminatie, complexwaarde en anderszins verzekerd besproken in het kader van het exploitatieplan.

Lees verder…

Asbestdaken verboden in 2024

dak asbestAl langer is bekend dat zich door een brand in een gebouw met een asbestdak, asbest kan verspreiden en dat de kosten van het opruiming van de vrijgekomen asbest aanzienlijk kunnen zijn.

De brand in Roermond, in december 2014, en de brand in Westland, in januari 2015, waarbij in beide gevallen een loods voorzien van een asbestgolfplaten teniet is gegaan en zich een aanzienlijke hoeveelheid asbest over de omgeving heeft verspreid, bewijzen dit. De asbestverwijderingsmaatregelen kosten in deze gevallen meer dan € 1,5 miljoen. In beide gevallen is de eigenaar van de gebouwen, op basis van jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, aangesproken en wordt van de eigenaar verwacht dat deze de asbestverwijderingsmaatregelen neemt en/of financiert. Lees verder…

Gemeenten en samenwerkingsovereenkomsten in crisistijd

handen schuddenIn het februarinummer van het vakblad de Gemeentestem is het artikel “Gemeenten en samenwerkingsovereenkomsten in crisistijd” verschenen van de hand van Robin Aerts, Floris Sepmeijer en Josien van der Werff.
Lees verder…

Nieuwe stedelijke ontwikkeling: een casuïstische benadering!

ladder9

Op 25 februari jl. oordeelde de Afdeling dat het bestemmingsplan ‘Langbroekseweg 3-3b’ van de raad van de gemeente Wijk bij Duurstede dat voorziet in bebouwing ten behoeve van handel in agrarische, dier- en tuinbouwgoederen en een supermarkt niet een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt. Hoewel sprake is van een gedeeltelijke functiewijziging, wordt de ontwikkeling niet als nieuwe stedelijke ontwikkeling aangemerkt als bedoeld in artikel 3.1.6, tweede lid van het Bro. Het plan behoefde dus niet te worden getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking. De onderbouwing voor dit oordeel wordt gevonden in de planologische mogelijkheden die het voorheen vigerende bestemmingsplan bood en de omstandigheid dat het doel van de planwijziging was om het gebruik van de locatie te optimaliseren.   Lees verder…